Technika
Przygotował i nadesłał:Amator i 314Ter
Opadowe gaźniki podwójne Solex typu 32/32 do 38/38 EEIT

Opadowe gaźniki podwójne Solex typu 32/32 do 38/38 EEIT mają przeloty o średnicy wynoszącej odpowiednio: po 32, 35 i po 38 mm. Gaźniki tego typu są wyposażone w układ dodatkowej mieszanki, co pozwala na przeprowadzanie niezbędnych regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego w czasie eksploatacji, przy zachowaniu stałej zawartości CO w spalinach i bez zmiany pod-stawowej regulacji biegu jałowego. Regulacje te wykonuje się tylko jednym wkrętem regulacyjnym.

BUDOWA GAŹNIKA

Gaźnik składa się z następujących głównych zespołów:
- podstawy gaźnika,
- korpusu gaźnika,
- pokrywy gaźnika,
- urządzenia rozruchowego.

Podstawa gaźnika
Składa się ona z: obudowy, przepustnic wraz z wałkami, niezbęd-nych elementów poruszania przepustnic oraz dźwigni, a także obydwu wkrętów regulacyjnych podstawowego biegu jałowego.
Rys. 3.1. Widok opadowego gaźnika podwójnego Solex 38/38 EEIT, od strony zębatych segmentów sprzęgających wałki przepustnic

7 - pokrywa gaźnika, 2 - dysza paliwa biegu jałowego, 3 - pompa przyspieszająca pneumatyczna, 4- korpus gaźnika, 5 - wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 6 - podstawa gaźnika, 7 - wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, 8 - segment zębaty, 9 - dźwignia przepustnicy, 10- wkręt zderzakowy, 77 -wkręt regulacyjny składu mieszanki biegu jałowego, 72 - wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego, 73 - siłownik pulldown, 14 - wkręt regulacyjny mieszanki dodatkowejObydwie przepustnice obracają się przeciwbieżnie, a ruch ich jest zsynchronizowany dzięki wzajemnie zazębiającym się segmentom zębatym. Sprężyna ruchu powrotnego, połączona z segmentem zębatym II przepustnicy nie napędzanej pedałem przyspieszania, działa w kierunku zamknięcia przepustnic. Podstawa gaźnika jest połączona z korpusem śrubami. Pomiędzy podstawą a korpusem znajduje się podkładka izolacyjna. W korpusie gaźnika znajduje się króciec dopływu paliwa i króciec paliwa powrotnego wraz z fil-trem oraz zawór iglicowy pływaka, pływak, dysze paliwa, rurki emulsyjne oraz wyloty mieszanki. Gardziele przelotów są wyko-nane w odlewie korpusu. Obydwie pompy przyspieszające oraz sterowany podciśnieniem oszczędzacz przy obciążeniach częś-ciowych zostały umieszczone na zewnątrz korpusu gaźnika. Pokrywa gaźnika jest umieszczona na korpusie i przykręcona śrubami. Pomiędzy korpusem i pokrywą znajduje się uszczelka. W skład pokrywy wchodzi przesłona rozruchowa z wałkiem i niezbędnym układem dźwigni, wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, a także rurki wylotowej oszczędzacza przy pełnej mocy. Z boku przykręcone urządzenie rozruchowe, składające się z: obudowy oraz wałka, dźwigni, cięgieł łącznikowych, zespołu pulldown z przeponą, tarczy stopniowej jak również przykręconej pokrywy.

SPRAWDZANIE l REGULACJA


Wszystkie potrzebne dane regulacyjne znajdują się na odpowied-nich arkuszach części zamiennych, które można otrzymać w każ-dym punkcie serwisowym Pierburg. Podane w tekście dane i war-tości dotyczą tylko jednego określonego typu gaźnika i samo-chodu z tego względu nie mogą być uogólnione. Zestawy uszczelek potrzebne przy regulacjach i drobnych naprawach, jak również zestawy naprawcze potrzebne przy więk-szych naprawach są dostępne w placówkach Pierburg-Serwis. Sprawdzanie i regulacja gaźnika może odbywać się w gaźniku zamontowanym. Większe przeglądy i naprawy muszą być jednak wykonywane w gaźniku wymontowanym, ze względu na koniecz-ność zachowania odpowiedniej dokładności większości prac, co w innych warunkach nie byłoby możliwe.

Począwszy od 1977 roku gaźniki są wyposażone w zabezpieczenia przed wykonywaniem dowolnych niefachowych regulacji. Regu-lacje można wykonywać w gaźniku zamontowanym, zaś naprawy w gaźniku wymontowanym z samochodu. Samochód Ford Sierra 2,3 HC od lipca 1982 do czerwca 1985, 84 kW przy 5300 obr/min, 2300 cm3, gaźnik - 35 EEIT o numerze katalogowym 7.17960.09 z mechaniczną skrzynką przekładniową.

Dane regulacyjne i kontrolne

Określenie Symbol Jednostka Wartość
Średnica gardzieli
K mm 26
Dysza główna paliwa
Gg   X137,5
Dysza główna powietrza
a   185
Dysza paliwa biegu jałowego
9   47,5
Otwór w rurce emulsyjnej
    100
Oszczędzacz przy obciążeniu częściowym
0   55
Wtryskiwacz pompy przyspieszającej
  mm 40
Dawka wtrysku:
i cm3/skok  
— pompa pneumatyczna
    0,45 ą 0,05
— pompa mechaniczna
    1,1 ą 0,1
Średnica zaworu iglicowego
P mm 2,5
Masa pływaka
  g 5,7 ą 0,4
Poziom paliwa
  mm 11 ą 0,8
Szczelina przepustnicy (na zimno)
  mm 0,5 ą0,05
Szczelina przesłony rozruchowej
  mm 3,2 ą 0,2
Wymuszone otwarcie przesłony rozruchowej
     
(wide-open-kick)
  mm 7 ą 1
Prędkość szybkiego biegu jałowego
n obr/min od 2800
      do 3000


Regulacja gaźnika zamontowanego

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia opisanych prac jest nienaganny stan silnika, prawidłowa regulacja luzów zaworów oraz układu zapłonowego, a także normalna temperatura pracy silnika (temperatura oleju około 70°C). Przesłony rozruchowe muszą być całkowicie otwarte.
Regulacja biegu jałowego

Regulacja odbywa się przy zamontowanym filtrze powietrza. Pod-łączyć obrotomierz i analizator spalin. Zmierzyć prędkość obrotową oraz zawartość CO w spalinach. W razie potrzeby wyregulować prędkość obrotową biegu jałowego wkrętem regulacyjnym ilości mieszanki dodatkowej do wartości wymaganej. Wartość wymagana: od 780 do 820 obr/min. W razie potrzeby wyregulować zawartość CO wkrętem regulacyj-nym składu mieszanki dodatkowej, usuwając wcześniej kapturek zabezpieczający (plombę). Wartość wymagana: od 1,3 do 1,7% CO.
Nałożyć na wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej nowy kapturek zabezpieczający. Jeśli prawidłowo prowadzona regulacja biegu jałowego nie dała pozytywnych rezultatów, należy wykonać podstawową regulację biegu jałowego. Dotyczy to tylko gaźników wyprodukowanych przed kwietniem 1979.
Rys. 3.3.
Położenie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego w gaźnikach rodziny EEIT służących do regulacji korekcyjnej A - wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, B - wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej
Rys. 3.4. Położenie wkrętów regulacyjnych biegu jałowego do regulacji podstawowej w gaźnikach rodziny EEIT, produkowanych do kwietnia 1979

A - wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, B - wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej, C - wkręty regulacyjne składu mieszanki biegu jałowego, D - wkręt zderzakowy położenia przepustnicyPodstawowa regulacja biegu jałowego w gaźnikach produkowanych do kwietnia 1979

Z reguły regulację tę przeprowadza się po gruntownym przeglądzie i naprawie gaźnika lub gdy stwierdzono niefachowe manipulacje w gaźniku w trakcie eksploatacji. Na wstępie należy całkowicie wykręcić wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej. Ostrożnie wkręcić do oporu zaślepki wkrętów regulacyjnych mieszanki biegu jałowego, a następnie wykręcić je około 5 obrotów, dla określenia ich położenia wyjściowego.

Wykręcić plombę wkrętu zderzakowego przepustnicy i uruchomić silnik nagrzany do temperatury pracy. Wkrętem zderzakowym przepustnicy należy wyregulować prędkość obrotową do wyma-ganej wartości podstawowej biegu jałowego, tj. od 580 do 620 obr/min. Wkrętami regulacyjnymi składu mieszanki biegu jałowego należy wyregulować zawartość CO w spalinach do wartości 2,5% CO. Regulację przeprowadzać wkręcając lub wy-kręcając równomiernie obydwa wkręty regulacyjne. Jeśli po wykonaniu opisanych regulacji zmieni się prędkość ob-rotowa, należy wykonać je ponownie, aż do uzyskania prawid-łowej wartości podstawowej prędkości obrotowej biegu jałowego. Po uzyskaniu pozytywnego rezultatu należy na nowo zabezpieczyć wkręty regulacyjne. Usunąć zabezpieczenia wkrętu regulacyjnego składu mieszanki dodatkowej i wykręcając wkręt regulacyjny ilości mieszanki dodatkowej, podnieść prędkość obrotową do wymaga-nej wartości na biegu jałowym. Następnie wkrętem regulacyjnym składu mieszanki dodatkowej wyregulować zawartość CO w spali-nach do wartości wymaganej. Po pomyślnym przeprowadzeniu tej regulacji należy ponownie zabezpieczyć wkręt regulacyjny składu mieszanki dodatkowej.
Rys. 3.5. Sposób regulacji prędkości obrotowej szybkiego biegu jałowego

7 - przesłony rozruchowe, 2 - śrubokręt, f - wkręt regulacyjny szybkiego biegu jałowego w dźwigni przesłony rozruchowej
Rys. 3.6. Sposób regulacji szczeliny przesłony rozruchowej

7 - wiertło użyte jako sprawdzian
MS - tłoczysko siłownika pulldown,
AS - wkręt regulacyjny siłownika, E - wkręt regulacyjny w dźwigni rozruchowej,
S - tarcza stopniowa

Regulacja szybkiego biegu jałowego

Regulacja odbywa się przy zdjętym filtrze powietrza. Po zatrzyma-niu silnika, lekko uchylając przepustnicę, należy zamknąć prze-słonę rozruchową, przy czym wkręt regulacyjny powinien znaleźć się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Uruchomić silnik i zmierzyć prędkość obrotową szybkiego biegu jałowego. W razie potrzeby skorygować prędkość obrotową do wartości wymaganej, używając wkrętu regulacyjnego. Wartość wymagana: od 2800 do 3000 obr/min.

Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Położenie przepustnic oraz przesłon rozruchowych powinno być zgodne z poprzednimi opisami.
Odkręcić pokrywę urządzenia rozruchowego i wyjąć płytkę ekranującą. Uruchomić silnik naciskając lekko przesłony rozruchowe, przy wyczuwalnym oporze układu związanego z tłoczyskiem siłownika, sprowadzić je do położenia zamknięcia. Utrzymując je w tej pozycji, za pomocą trzonka wiertła o odpowiednio dobranej średnicy, ustalić wartość szczeliny obydwu przesłon rozrucho-wych, pomiędzy w dół odchyloną częścią przesłony a ścianką przelotu.
W razie potrzeby skorygować wartość szczeliny wkrętem zderza-kowym w siłowniku pulldown.

Podstawowa regulacja gaźnika wymontowanego

Po naprawach gaźnika, a także w przypadku niemożliwości uzy-skania wymaganych wartości regulacyjnych w trakcie regulacji przeprowadzonej w gaźniku zamontowanym w samochodzie, ko-nieczne jest podjęcie podstawowej regulacji w gaźniku wymon-towanym.

Regulacja położenia pływaka

Zamontować gaźnik w pozycji poziomej i odkręcić pokrywę gaź-nika. Należy zaślepić króciec paliwa powrotnego. Zapewnić dopływ paliwa przez króciec dopływowy, przy nadciśnieniu 0,02 kPa (0,2 bar). Specjalnym sprawdzianem położenia pływaka zmierzyć odległość jego najwyższego punktu od płaszczyzny podziału w korpusie gaźnika, bez uszczelki (rys. 3.7). Wartość wymagana: od 14 do 15 mm.
W celu przeprowadzenia ewentualnej korekcji wymiaru położenia pływaka należy odpowiednio zginać blaszkę przegubu pływaka.
Rys. 3.7. Sprawdzanie i regulacja położenia pływaka
7 - sprawdzian położenia pływaka, H - wymiar położenia pływaka, BS - miejsce gięcia dźwigni ramienia pływaka w celu korygowania wymiaru H

Pomiar dawki wtrysku mechanicznej pompy przyspieszającej


Zamocować gaźnik bez pokrywy w pozycji poziomej. Zapewnić stały dopływ paliwa do gaźnika. Zmierzyć wydatek pompy przyspieszającej wykonując 10 pełnych ruchów przepustnic od położenia biegu jałowego do ich całkowitego otwarcia. Objętość zebranego paliwa podzielić przez 10 i porównać z wymaganą wartością dawki wtrysku pompy. Wartość wymagana: od 1,35 do 1,65 cm3/skok. W razie potrzeby skorygować wartość dawki, zginając odpowied-nio dźwignię. W tym celu włożyć sworzeń w przeznaczony do tego otwór w dźwigni i wygiąć ją. Wyginanie dźwigni w kierunku zewnętrznym powoduje zwiększenie dawki wtrysku, zaś wew-nętrznym - jej zmniejszenie.

Pomiar dawki wtrysku pompy przyspieszającej z napędem pneumatycznym

Regulacja lub korekcja nastawów pompy pneumatycznej jest po-trzebna jedynie w przypadku gruntownego przeglądu i napraw gaźnika, tj., gdy nastąpiła wymiana przepony. W celu wykonania sprawdzenia pompy konieczne jest przygoto-wanie wydrążonego trzpienia o zewnętrznej średnicy 12 mm i średnicy otworu 3 mm. Ponadto potrzebna jest gumowa uszczel-ka grubości 3 mm 012*3 (rys. 3.8).
Rys. 3.8. Sposób sprawdzania i regulacji mechanicznej oraz pneumatycznej pompy przyspieszającej

7 - wydrążony trzpień kontrolny, 2 - gumowa uszczelka grubości 3 mm, 3- trzpień, 4- kanał podciśnienia, 5 - króciec paliwa powrotnego (zaślepić), 6 - króciec dopływu paliwa, PH - dźwignia mechanicznej pompy przyspieszającej, PS - wkręt regulacyjny wydatku pompy pneumatycznej

Wymiar Z
Silnik
Skrzynka przekładniowa
2 mm
2000 cm3
mechaniczna i automatyczna
5 mm
2300 cm3 i 2800 cm3
mechaniczna
2 mm
2300 cm3 i 2800 cm3
automatyczna

Rys. 3.9. Sposób sprawdzania kierunku wtrysku z pompy przyspieszającej w gaźnikach rodziny EEIT
Rys. 3.10. Sposób sprawdzania szczeliny przesłony rozruchowej
1 — wiertło użyte jako sprawdzian,
2__śrubokręt, MS — tłoczysko siłownika
pulldown, AS — wkręt regulacyjny siłownika, S — tarcza stopniowa, L — wkręt regulacyjny w dźwigni rozruchowej

Trzpień należy połączyć elastycznym przewodem z ręczną pompą próżniową. Przewód powinien móc znieść różnicę ciśnień około 400 mm Hg. W ciągu całego przebiegu pomiaru przepustnice powinny być nieco uchy-lone. Nie mogą się one poruszać, aby dodatkowe działanie mechanicznej pompy przyspieszającej nie zakłóciło wyników pomiaru. Należy napełnić pompę paliwem przykładając wydrążony trzpień do kanału podciśnienia pompy. Proces wtrysku pompy uruchamia się odłączając trzpień od kanału podciśnienia. Opisany przebieg wtrysku należy 10-krotnie powtórzyć, zbierając paliwo do naczy-nia pomiarowego.
Zebrane paliwo stanowi 10-krotną wartość wymaganej dawki wtrysku. Ewentualną korekcję dawki przeprowadza się wkrętem regulacyjnym, znajdującym się na obudowie pompy pneumatycznej.
Wykręcenie wkrętu powoduje zmniejszanie dawki, zaś wkręca-nie - jej zwiększanie.Rys. 3.11. Położenie dźwigni rozruchowej oraz wkrętów regulacyjnych przy regulacji wartości szczeliny przesłony rozruchowej
AS — wkręt regulacyjny (zderzakowy) siłownika pulldown, MS — tłoczysko siłownika, L— wkręt regulacyjny w dźwigni rozruchowej, 2 — śrubokręt Śrubokrętem (2) należy naciskać tłoczysko (MS) do oporu w kierunku wkrętu (AS)

Regulacja kierunku wtrysku

Uruchamiając mechaniczną pompę przyspieszającą należy spraw-dzić kierunek w jakim wytryskuje paliwo. Strumień paliwa powi-nien trafiać w określone miejsce otwierającej się przepustnicy (rys. 3.9). Korygowanie kierunku wtrysku może być wykonane przez zginanie rurki wtryskowej, np. przy użyciu specjalnego narzędzia Hazet nr 4503.
Należy przy tym zwrócić uwagę, aby wyloty rurek wtryskowych pozostały na tej samej wysokości.

Regulacja szczeliny przesłony rozruchowej

Wymontować pokrywę gaźnika i pokrywę urządzenia rozruchowego. Wyjąć osłonę termiczną (ekran). Całkowicie zamknąć przesłony rozruchowe, zwracając uwagę, aby wkręt regulacyjny w dźwigni przesłony rozruchowej nie zablokował tarczy stopniowej. Utrzymać przesłony rozruchowe w położeniu zamkniętym. Następnie wcisnąć śrubokrętem tłoczysko siłownika pulldown do oporu w kierunku wkrętu regulacyjnego. Należy zmierzyć wartość szczelin, odchylonych w dół części przesłon rozruchowych. Ewentualnie wyregulować wymiar szczeliny wkrętem regulacyjnym w siłowniku pulldown. Wkręcanie powoduje zmniejszanie szczeliny, zaś wykręcanie — jej wzrost.
Rys. 3.12. Sposób sprawdzania położenia tarczy stopniowej

AH — dźwignia zderzakowa, S — tarcza stopniowa, f — wkręt regulacyjny
w dźwigni rozruchowej, AS — wkręt regulacyjny siłownika pulldown,
X — odległość wkrętu regulacyjnego (E) od krawędzi najwyższego stopnia tarczy
stopniowej
Rys. 3.13. Sposób sprawdzania szczeliny pomiędzy sprężyną modulacyjną a dźwignią zabierakową
MH— dźwignia zabierakową, MF — sprężyna modulacyjną, HĘ— dźwignia, 7 — miejsce gięcia dźwigni Przy ewentualnej korekcji wymiaru szczeliny zginać dźwignię HĘ w miejscu 1


Wymiar Y
Silnik
Skrzynka przekładniowa
od 1,8 do 2,0
2000 cm3; 2300 cm3
automatyczna + mechaniczna
od 2,0 do 2,2
2800 cm3
Regulacja położenia tarczy stopniowej


Nacisnąć tłoczysko siłownika pulldown w kierunku wkrętu zderzakowego. Dzięki temu tarcza stopniowa pozwoli się obrócić w położenie pośrednie. W tym położeniu wkręt regulacyjny w dźwigni przesłony rozruchowej powinien się znaleźć naprzeciwko najwyższego stopnia tarczy stopniowej, w odległości od 0,1 do 0,4 mm. Ewentualne skorygowanie tego wymiaru można przeprowadzić zginając dźwignię zderzakową.

Sprawdzanie szczeliny sprężyny modulacyjnej
Niniejsza regulacja wpływa na „przejścia" prędkości obrotowej po rozruchu zimnego silnika. Odpowiednio dobranym wiertłem należy zmierzyć szczelinę pomiędzy dźwignią zabierakową a sprężyną modulacyjną (rys. 3.13). Ewentualna korekcja polega na zginaniu dźwigni.

Rys. 3.14. Sposób sprawdzania wymuszonego otwarcia przesłony rozruchowej przez pełne otwarcie przepustnicy
MN — zabierak w położeniu pełnego otwarcia przepustnicy

Regulacja wymuszonego otwarcia przesłony rozruchowej

Zamknąć przesłonę rozruchową i wywierając nacisk palcem, utrzymać ją w tym położeniu. Otworzyć przepustnicę. Pomiędzy ścianką przelotu gaźnika a odchyloną do góry częścią przesłony rozruchowej powinna powstać szczelina o wartości 10 + 1 mm (rys. 3.14). W celu ewentualnej korekcji jego wymiaru należy odpowiednio zgiąć zabierak na dźwigni rozruchowej.

Synchronizacja przepustnic

Zderzakowym wkrętem położenia przepustnic wyregulować ich położenie tak, aby dolny otwór obejściowy w przelocie gaźnika, od strony dźwigni przepustnicy, stał się wyraźnie widoczny (rys. 3.15). W celu ewentualnej korekcji położenia należy zluzować wkręt zaciskowy przepustnicy i wyregulować położenie przepustnicy od strony dźwigni napędzającej względem otworu obejściowego. Ponownie dokręcić śrubę zaciskową.
Rys. 3.15. Sposób synchronizacji wzajemnego położenia przepustnic w gaźnikach rodziny EEIT
KS — wkręt zaciskowy dźwigni przepustnicy II przelotu, D — wkręt zderzakowy położenia przepustnic; 7 — dolny otwór obejściowy
Otwór 7 powinien być wyraźnie widoczny naprzeciw krawędzi przepustnicy w obydwu przelotach
Rys. 3.16. Sposób pomiaru uchylenia przepustnic
1 — sprawdzian pręcikowy,
2 — miejsce pomiaruRys. 3.17. Prawidłowe położenie oznakowań pokrywy i obudowy urządzenia rozruchowego
7 — oznakowanie

Regulacja uchylenia przepustnic

Należy lekko uchylić przepustnicę i zamknąć przesłonę rozruchową. Wkręt regulacyjny dźwigni rozruchowej powinien znajdować się na najwyższym stopniu tarczy stopniowej. Za pomocą sprawdzianu należy określić uchylenie przepustnic. W razie potrzeby wyregulować jego wartość wkrętem regulacyjnym dźwigni rozruchowej. Regulacja taka powinna odbywać się przy zamontowanym gaźniku i silniku nagrzanym do temperatury pracy.

Położenie pokrywy urządzenia rozruchowego

Znaki na pokrywie i obudowie urządzenia rozruchowego powinny znajdować się naprzeciwko siebie (rys. 3.17).