Technika
Przygotował i nadesłał: Amator
Gaźnik Motorcraft VV

Na podstawie: H.R. Etzoldi, "SAM NAPRAWIAM - Ford Sierra"

Gaźnik Motorcraft VV

A - Ośka przepustnicy
B - Śruba regulacyjna CO
C - Śruba nastawcza mieszania (nie regulowana)
D - Pływak
E - Zawór iglicowy pływaka
F - Wspornik dyszy głównej
G - Iglica dyszy
H - Zawór gardzieli
J - Regulator rozruchowy
K - Sprężyna bimetalowa
L - Przepona sterująca
M - Przepona pompki przyśpieszającej

Demontaż i montaż gaźnika

Demontaż

- Odłączyć przewód łączący akumulator z masą
- Zdemontować filtr powietrza
- Otworzyć korek zbiorniczka wyrównawczego

Uwaga: Jeśli silnik jest rozgrzany uprzednio zredukować nad-ciśnienie w układzie chłodzenia. Niebezpieczeństwo poparzenia ! Korek otworzyć ostrożnie.-Ściągnąć węże -A- z regulatora rozruchowego i tak podwiesić, żeby nie wypłynęła z nich ciecz chłodząca lub zamknąć odpowiednimi korkami
- Odłączyć przewód -B- od zaworu odcinającego biegu jałowego
- Ściągnąć wąż podciśnieniowy -C-
- Odłączyć cięgno przepustnicy -D- i odkręcić razem ze wspornikiem
- Ściągnąć przewód paliwowy -E- z gaźnikaUwaga: Jeśli jest zamontowana opaska zaciskowa -A- przeciąć ją i przy montażu zamiast niej założyć opaskę ze śrubą -B-

- Wykręcić dwie nakrętki -strzałki- zdjąć podkładki i wyjąć gaźnik
- Rurę ssącą przykryć czystą szmatką

Montaż

- Oczyścić powierzchnie uszczelniające gaźnika i kolektora ssącego

Uwaga: Resztki uszczelki nie mogą wpaść do rury ssącej

- Przykręcić gaźnik z nową uszczelką
- Podłączyć przewód podciśnieniowy do gaźnika
- Nasunąć wężyk paliwowy i zabezpieczyć opaską
- Zamontować i wyregulować cięgno przepustnicy
- Nasunąć przewód elektryczny zaworu odcinającego biegu jałowego
- Podłączyć węże cieczy chłodzącej do regulatora rozruchowego i zabezpieczyć opaskami
- Podłączyć przewód masy do akumulatora
- Zamontować filtr powietrza
- Wyregulować obroty biegu jałowego i zawartość tlenku węgla

Sprawdzanie i regulacja obrotów biegu jałowego oraz zawartości CO

- Uruchomić i nagrzać silnik Temperatura oleju musi wynosić co najmniej +60°C
- Samochody z przekładnią automatyczną musi być prawidłowo wyregulowane cięgno przepustnicy
- Wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej (radio, reflektory itd.)
- Sprawdzić ustawienie zapłonu
- Podłączyć obrotomierz i przyrząd do pomiaru zawartości tlenku węgla według instrukcji. Filtr powietrza pozostawić zamontowany
- Zwiększyć obroty silnika przez pól minuty do 3000/min następnie pozostawić na obrotach biegu jałowego
- Po ustabilizowaniu się wskazań przyrządów odczytać zmierzone wartości i porównać z wymaganymi wartościami


- Jeśli obroty biegu jałowego nie odpowiadają wymaganej wartości obracać śrubę regulacyjną A do uzyskania prawidłowych obrotów

- W razie odchyleń zawartości tlenku węgla usunąć kapturek zabezpieczający za śruby regulacyjnej -B- W tym celu zrobić otwór w kapturku wkręcić odpowiednią śrubę i wyciągnąć śrubę razem z kapturkiem. W razie potrzeby zdjąć filtr powietrza i następnie zamontować go

- Zwiększyć obroty silnika przez około pól minuty do 3000/min. Następnie odczekać przy biegu jałowym silnika aż ustabilizują się wskazania przyrządów

- Wyregulować zawartość tlenku węgla przez obrót śruby regulacyjnej -B- na wymaganą wielkość. W razie potrzeby skorygować obroty śrubą regulacyjną obrotów biegu jałowego

Uwaga: Regulacja musi być przeprowadzona w ciągu 30 sekund po ustabilizowaniu się wskazań przyrządów. W przeciwnym razie powtórzyć regulacje.

- Powtórnie sprawdzić obroty biegu jałowego i zawartość tlenku węgla

- Założyć nowy kapturek zabezpieczający

 

Regulacja cięgna przepustnicy

Uwaga:
Cięgno jest bardzo podatne na załamania, dlatego należy się obchodzić z nim ostrożnie podczas montażu Jedno lekkie ułamanie może spowodować późniejsze pęknięcie cięgna w czasie jazdy. Dlatego nie wolno montować cięgien, które uległy takiemu uszkodzeniu

- Odłączyć przewód łączący akumulatora z masą

- Wymontować filtr powietrza

- Wcisnąć do oporu pedał przyspieszenia i przytrzymać w tym położeniu (potrzebny pomocnik) albo zablokować deską opartą o siedzenie- Nakrętkę regulacyjną A obrócić tak żeby układ sterowania gaźnika znalazł się w położeniu pełnego podania paliwa

- Zwolnić pedał przyspieszenia następnie wcisnąć i sprawdzić ręcznie czy układ sterowania gaźnika daje się przesuwać w kierunku zwiększenia otwarcia przepustnicy. Jeśli występuje luz, powtórzyć regulację

- Zamontować filtr powietrza

- Podłączyć przewód masy do akumulatora

 

Demontaż i montaż iglicowego zaworu pływaka

Iglicowy zawór pływaka reguluje ilość paliwa w komorze pływaka. Jeśli z powodu zanieczyszczenia zawór zawiesza się w położeniu otwartym rośnie poziom paliwa w komorze pływaka, co prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa. Jeśli zawór nie otwiera się silnik zużywa paliwo znajdujące się w komorze pływaka i zatrzymuje się. Przyczynami zakłóceń w działaniu iglicowego zaworu pływaka są z reguły zanieczyszczenia spowodowane brudnym paliwem lub zbitą końcówką zaworu.

Demontaż

- Odłączyć przewód masy od akumulatora
- Wymontować filtr powietrza
- Odkręcić 7 śrub pokrywy gaźnika i zdjąć pokrywę
- Wycisnąć ośkę pływaka -B- ze sprężyn mocujących. Opuścić pływak -C- w obudowę
- Wyjąć ostrożnie zawór iglicowy A przy pomocy szczypiec ze zwężonymi końcówkami
Montaż
- Przed montażem sprawdzić czy pokryta gumą końcówka -A- zaworu iglicowego nie jest uszkodzona. Oczyścić gniazdo
- Włożyć ostrożnie iglicowy zawór pływaka
- Zamontować pływak z ośką w sprężynach mocujących

Uwaga: Tłoczek -C- zaworu musi opierać się o pływak, skoro tylko paliwo dopłynie do komory pływaka. B - sprężyna.

- Nałożyć nową uszczelkę i przykręcić pokrywę gaźnika
- Zamontować filtr powietrza
- Podłączyć przewód masy do akumulatora
- Sprawdzić obroty biegu jałowego i zawartość CO, ewentualnie wyregulowaćDemontaż i montaż przepony sterującej

Przepona podciśnieniowa steruje poprzez popychacz zaworem gardzieli zależnie od podciśnienia ssania w gardzieli. Jeśli przepona jest uszkodzona iglica dyszy pozostaje w położeniu biegu jałowego. Silnik pracuje tylko na biegu jałowym

Demontaż

- Odłączyć przewód masy od akumulatora
- Wymontować gaźnik


- Wykręcić 4 śruby i zdjąć obudowę -A- ze sprężyną -B- Uwaga: Do tego potrzebny jest klucz kątowy wielkości T20 dla śrub z gniazdem "Torx".

- Odłączyć przeponę sterującą -C- od popychacza i wyjąć

Montaż

- Umocować przeponę na popychaczu

Uwaga: Otwór podciśnieniowy przepony musi pokrywać się z otworem kanalika -D- w gaźniku

- Osadzić obudowę -A- przepony ze sprężyną -B- i wkręcić luźno śruby
- Otworzyć ręcznie zawór gardzieli i dokręcić śruby obudowy przepony
- Zamontować gaźnik
- Podłączyć przewód masy do akumulatora
- Wyregulować obroty biegu jałowego i zawartość CO

Sprawdzanie zaworu odcinającego biegu jałowego

Zawór odcinający biegu jałowego po wyłączeniu zapłonu zamyka dopływ mieszanki biegu jałowego i mieszanki dodatkowej do komory mieszania. Zapobiega to dalszej pracy wyłączonego silnika z powodu samozapłonu. W razie uszkodzenia tego zaworu silnik nie daje się uruchomić

Sprawdzanie

- Włączyć zapłon i kilkakrotnie odłączać i podłączać przewód elektryczny zaworu. Musi być przy tym słyszalne stukanie zaworu. Zawór może być sprawdzany także w stanie wymontowanym

- Wykręcić zawór i przyłożyć do masy (do silnika)

- Podłączyć do zacisku zaworu odcinającego przewód od bieguna dodatniego akumulatora

- Wsunąć na około 3 do 4 mm trzpień w przedniej części zaworu. Wtedy rdzeń musi zostać wciągnięty w przeciwnym razie wymienić zawór lub sprawdzić przewody elektryczne.


Demontaż i montaż regulatora rozruchowego

W regulatorze rozruchowym przy niskiej temperaturze kurczy się sprężyna bimetalowa. Dzięki temu otwiera się zawór sterujący, który zapewnia wzbogacenia mieszanki paliwowo powietrznej. Ta bogatsza mieszanka jest potrzebna do równomiernej pracy zimnego silnika Po nagrzaniu się silnika sprężyna bimetalowa ogrzewana jest cieczą chłodzącą. Sprężyna rozszerza się i zamyka zawór sterujący. Skład mieszanki biegu jałowego normalizuje się ponownie

Odłączyć przewód masy od akumulatora
- Zdemontować filtr powietrza
- Otworzyć korek zbiorniczka wyrównawczego

Uwaga: Jeśli silnik jest rozgrzany uprzednio zredukować nad-ciśnienie w układzie chłodzenia. Niebezpieczeństwo poparzenia! Korek otworzyć ostrożnie.

- Wykręcić 3 śruby w długich otworach pokrywy regulatora rozruchowego i podwiesić pokrywę drutem tak żeby nie wypłynęła z niej ciecz chłodząca

Uwaga: Do tego potrzebny jest klucz kątowy wielkości T20 dla śrub z gniazdem "Torx".


- Odkręcić regulator rozruchowy z 3 śrubami -strzałki- od gaźnika

Montaż

Jeśli jest montowany nowy regulator rozruchowy muszą być najpierw nacięte gwinty pod śruby mocujące pokrywy. Dlatego przed montażem naciąć istniejącymi śrubami gwinty w otworach regulatora

Uwaga: Gwinty bezwarunkowo wykonać śrubami a nie gwintownikiem.

- Zamontować regulator rozruchowy z nową uszczelką i przy kręcić
- Założyć uszczelnienie i włożyć sprężynę bimetalową w środkowe wycięcie dźwigni zabieraka A
- Osadzić pokrywę i przykręcić luźno 3 śrubami. Najpierw wkładać dolną śrubę


- Pokrywę ustawić tak, żeby znak na niej pokrywał się z środ-kowym znakiem -B- na obudowie regulatora rozruchowego Ustawienie na znak -C- daje uboższą mieszankę na znak -A- bogatszą

Uwaga: Znak na pokrywie to wypiłowany rowek a nie nadlew

- Zamontować filtr powietrza
- Zamknąć korek zbiorniczka wyrównawczego
- Podłączyć przewód masy do akumulatora
- Jeśli regulator rozruchowy wyłącza za wcześnie (silnik zatrzymuje się w fazie nagrzewania) pokrywa może być przestawiona na znak -C-
- Jeśli regulator powinien wyłączać wcześniej pokrywę obrócić na znak -A-


Iglica dyszy określa ilość paliwa, jaką otrzymuje silnik z gaźnika przy danych parametrach pracy. Jeśli iglica dyszy jest zbita lub wygięta zmieniają się proporcje paliwa i powietrza. Wskutek tego silnik pracuje nierównomiernie na biegu jałowym i przerywa przy przechodzeniu na średnie obroty

Demontaż

- Odłączyć przewód masy od akumulatora
- Zdemontować filtr powietrza
- Zdjąć pokrywę gaźnika, w tym celu wykręcić 7 śrub "Torx".

Uwaga: Do tego potrzebny jest klucz kątowy wielkości T20 dla śrub z gniazdem "Torx".

- Wycisnąć znajdujący się naprzeciw iglicy dyszy kołek zaśle-piający od wewnątrz obudowy gaźnika


- Odczepić sprężynę - strzałka -- Wykręcić ostrożnie śrubokrętem -strzałka- iglice dyszy przez otwór w obudowie gaźnika
- Wymienić zbitą lub wygiętą iglicę- Wprowadzić ostrożnie iglicę dyszy w zawór gardzieli. Krawędź odniesienia -A- musi się pokrywać z czołową stroną zaworu gardzieli -C-. W tym położeniu wkręcić iglicę dyszy -B- korpus dyszy
- Zaczepić sprężynę iglicy dyszy zaworu gardzieli
- Wcisnąć nowy kołek zaślepiający w obudowę gaźnika
- Przykręcić pokrywę gaźnika z nową uszczelką
- Zamontować filtr powietrza
- Podłączyć przewód masy do akumulatora

 

Demontaż i montaż iglicy dyszy