Technika
Amator
Gaźnik Weber 2V
#1#
 
A = Pokrywa gaźnika
B = Sitko filtrujące
C = Zespól przepony
D = Pływak biegu jałowego
E = Zawór iglicowy
F = Uszczelka
G = Dysza główna pompki przyśpieszającej
H = Korpus gaźnika
J = Dysza biegu jałowego
K = Przepona pompki przyśpieszającej
L = Uszczelka pompki przyśpieszającej
M = Pokrywa regulatora
N = Obudowa regulatora rozruchowego
P = Przepona podciśnieniowa
Q = Śruba regulacyjna CO
R = Śruba regulacyjna obrotów biegu jałowego
S = Rurka emulsyjna
T = Rurka natryskowa pompki przyspieszającej
U = Dysza korekcyjna powietrza
V = Zawór kulkowy pompki przyspieszającej
W = Przepona podciśnieniowego urządzenia wtryskowego
X = Dysza biegu jałowego
 
 
Demontaż i montaż gaźnika
 
Demontaż
·   Odłączyć przewód łączący akumulator z masą
·   Zdemontować filtr powietrza patrz str. 84
·   Otworzyć korek zbiorniczka wyrównawczego
Uwaga: Jeśli silnik jest rozgrzany uprzednio zredukować nad-ciśnienie w układzie chłodzenia. Niebezpieczeństwo popa-rzenia! Korek otworzyć ostrożnie patrz str. 49
·   Ściągnąć węże z regulatora rozruchowego i tak podwiesić żeby nie wypłynęła z nich ciecz chłodząca lub zamknąć odpowiednimi korkami
·   Odłączyć cięgno przepustnicy

#2#

·   Odłączyć przewód paliwowy strzałka od gaźnika. Uwaga: W razie potrzeby przeciąć opaskę zaciskową i przy montażu zamiast niej zastosować opaskę ze śrubą, patrz również str. 53
·   Odłączyć od gaźnika przewód podciśnieniowy prowadzący do rozdzielacza zapłonu
·   Wykręcić 4 śruby mocujące i wyjąć gaźnik razem z uszczelką
·   Rurę ssącą przykryć czystą szmatką
 
Montaż
·   Oczyścić powierzchnie uszczelniające gaźnika i kolektora ssącego. Zwrócić uwagę żeby żaden brud nie wpadł do rury ssącej
·   Przykręcić gaźnik z nową uszczelką
·   Podłączyć przewód podciśnieniowy rozdzielacza do gaźnika
·   Nasunąć wężyk paliwowy i zabezpieczyć opaską. Uwaga: Łeb śruby opaski nie może znajdować się nad wężykiem ani stykać się z sąsiednimi elementarni
·   Zaczepić cięgno za dźwignię przepustnic
·   Podłączyć węże cieczy chłodzącej do regulatora rozruchowego i zabezpieczyć opaskami
·   Zamontować filtr powietrza
·   Podłączyć przewód masy do akumulatora
·   Wyregulować obroty biegu jałowego i zawartość tlenku węgla patrz str. 69
·   Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej i w razie potrzeby uzupełnić
 
 
 
Demontaż i montaż górnej części gaźnika
Jeśli należy zdjąć tylko górną część, gaźnik pozostaje zamontowany
 
Demontaż
·   Odłączyć przewód masy od akumulatora
·   Zdemontować filtr powietrza patrz str. 84
·   Oczyścić gaźnik z zewnątrz
·   Ściągnąć przewód paliwowy z gaźnika. Uwaga: W razie potrzeby przeciąć opaski zaciskowe i przy montażu zamiast nich zastosować opaski ze śrubami
·   Podważyć ostrożnie śrubokrętem zabezpieczenie -strzałka- i odłączyć cięgno od dźwigni wałka przepustnicy rozruchowej
·   Odkręcić 6 śrub -A- i zdjąć pokrywę gaźnika
 
Montaż
·   Położyć nową uszczelkę na dolnej części gaźnika
·   Nałożyć pokrywę gaźnika, wprowadzić przy tym cięgno przepustnicy rozruchowej w osłonę przeciwpyłową na pokrywie
·   Przykręcić sześcioma śrubami górną część gaźnika
·   Podłączyć cięgno i zabezpieczyć podkładką
·   Nasunąć wężyk paliwowy i zabezpieczyć opaską. Uwaga: Łeb śruby opaski nie może znajdować się nad wężykiem ani stykać się z sąsiednimi elementami
·   Zamontować filtr powietrza
·   Podłączyć przewód masy do akumulatora
·   Wyregulować obroty biegu jałowego i zawartość tlenku węgla patrz str. 69
 
 
 
 
Sprawdzanie i regulacja obrotów biegu jałowego oraz zawartości CO
·   Uruchomić i nagrzać silnik. Temperatura oleju musi wynosić co najmniej+60° C
·   Samochody z przekładnią automatyczną musi być prawidłowo wyregulowane cięgno przepustnicy
·   Wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej (radio, reflektory itd.)
·   Sprawdzić ustawienie zapłonu patrz str. 218
·   Podłączyć obrotomierz i przyrząd do pomiaru zawartości tlenku węgla według instrukcji. Filtr powietrza pozostawić zamontowany
·   Zwiększyć obroty silnika przez pól minuty do 3000/min następnie pozostawić na obrotach biegu jałowego
·   Po ustabilizowaniu się wskazań przyrządów odczytać zmierzone wartości i porównać z wymaganymi wartościami patrz str. 83
 
·   Jeśli obroty biegu jałowego nie odpowiadają wymaganej wartości obracać śrubę regulacyjną -A- do uzyskania prawidłowych obrotów
Wymagane obroty patrz str. 83
·   W razie odchyleń zawartości tlenku węgla usunąć kapturek zabezpieczający ze śruby regulacyjnej -B-. W tym celu zrobić otwór w kapturku wkręcić odpowiednią śrubę i wyciągnąć śrubę razem z kapturkiem. W razie potrzeby zdjąć filtr powietrza i następnie zamontować go
·   Zwiększyć obroty silnika przez około pół minuty do 3000/min. Następnie odczekać przy biegu jałowym silnika aż ustabilizują się wskazania przyrządów
·   Wyregulować zawartość tlenku węgla przez obrót śruby regu-lacyjnej B na wymaganą wielkość. W razie potrzeby skorygować obroty śrubą regulacyjną obrotów biegu jałowego
Uwaga: Regulacja musi być przeprowadzona w ciągu 30 sekund po ustabilizowaniu się wskazań przyrządów. W przeciwnym razie powtórzyć regulację
·   Powtórnie sprawdzić obroty biegu jałowego i zawartość tlenku węglu
·   Założyć nowy kapturek zabezpieczający
 
 
 
Regulator rozruchowy
Przy niskiej temperaturze spręży na bimetalowa kurczy się i zamyka przepustnicę rozruchową. Powoduje to kiedy pracuje zimny silnik wzrost udziału paliwa w stosunku do zasysanego powietrza i mieszanka jest wzbogacana. Zimny silnik potrzebuje tej bogatszej mieszanki żeby równomiernie pracować. Przy roz-grzanym silniku sprężyna bimetalowa ogrzewana jest cieczą chłodzącą. Sprężyna rozszerza się i otwiera przepustnicę roz-ruchową. Ustala się normalny skład mieszanki biegu jałowego. Podstawowe ustawienie regulatora rozruchowego powinno być zmieniane tylko w razie konieczności
 
·   Znak na pokrywie regulatora musi się zbiegać z środkowym znakiem -B- na obudowie
·   Pokrywanie się ze makiem -A- prowadzi do wzbogacenia mieszanki ustawienie na znak -C- daje uboższą mieszankę
·   Jeśli regulator rozruchowy wyłącza za wcześnie (silnik zatrzymuje się w fazie nagrzewania) pokrywa może być przestawiona na znak -A-
·   Jeśli regulator powinien wyłączać wcześnie] pokrywę ustawić na znak -C-
·   W celu ustawienia pokrywy regulatora poluzować nieco 3 śruby na pierścieniu zaciskowym obrócić pokrywę i dokręcić śruby
 
 
 
 
Demontaż i montaż regulatora rozruchowego
 
Demontaż
·   Odłączyć przewód masy od akumulatora
·   Zdemontować filtr powietrza
 
·   Odłączyć oba węże cieczy chłodzącej od regulatora i podwiesić tak wysoko, żeby wypłynęło z nich możliwie mało cieczy
Uwaga: Jeśli silnik jest ciepły najpierw otworzyć korek zbior-niczka wyrównawczego i zmniejszyć nadciśnienie w układzie. Przed ściągnięciem węży wkręcić korek z powrotem żeby wy-płynęło możliwie mało cieczy chłodzącej. Ewentualnie położyć gruba szmatę na korek i węże. Niebezpieczeństwo poparzenia!
·   Wykręcić środkową śrubę –strzałka- i zdjąć króciec
 
·   Wykręcić śruby mocująca strzałki i zdjąć pokrywę regulatora
·   Wyjąć tarczę osłonową
·   Podważyć śrubokrętem zabezpieczenie -A- i odłączyć cięgno od dźwigni wałka przepustnicy rozruchowej
 
·   Odkręcić obudowę regulator rozruchowego -strzałki-. Odłączyć cięgno od dźwigni tarczy schodkowej i wyjąć kompletną obudowę
 
Montaż
·   Połączyć dolne cięgno z dźwignią tarczy schodkowej
 
·   Pierścień uszczelniający -A- musi być prawidłowo osadzony wokół rurki podciśnieniowej
·   Osadzić obudowę regulatora rozruchowego. Jednocześnie prze-sunąć cięgno przepustnicy rozruchowej przez osłonę przeciw-pyłową w pokrywie gaźnika
·   Przykręcić pokrywę 3 śrubami
·   Podłączyć cięgno do dźwigni przepustnicy rozruchową i za-mocować podkładką zabezpieczającą
·   Sprawdzić wielkość szczeliny przepustnicy rozruchowej przy przestawieniu podciśnienia ewentualnie wyregulować
·   Sprawdzić wielkość szczeliny przepustnicy rozruchowej w stopniu pośrednim, ewentualnie wyregulować
 

·   Zamontować tarcze osłonową -A-. Przy tym kołek prowadzący -B- musi wejść w otwór tarczy
·   Zaczepić sprężynę bimetalową za dźwignię zabieraka nałożyć pokrywę regulatora i luźno przykręcić trzema śrubami mocu-jącymi. Doprowadzić do pokrycia się znaków u góry na obudowie patrz rysunek L/23/69
·   Podłączyć węże cieczy chłodzącej i zabezpieczyć opaskami
·   Podłączyć przewód masy do akumulatora
·   Sprawdzić przewyższenie obrotów i ewentualnie wyregulować
·   Skontrolować poziom cieczy chłodzącej w razie potrzeby uzupełnić
·   Zamontować filtr powietrza
 
Sprawdzanie i regulacja szczeliny przepustnicy rozruchowej
Szczelinę przepustnicy rozruchowej należy regulować po grun-townej naprawie gaźnika demontażu górnej części gaźnika i jeśli silnik reaguje nieprawidłowo na wciśnięcie pedału przyśpieszenia lub występują zakłócenia w pracy rozgrzanego silnika
·   Odłączyć przewód masy od akumulatora
·   Zdemontować filtr powietrza patrz rys 84
·   Zdemontować pokrywę regulatora rozruchowego i wyjąć tarczę osłonową
 
Regulacja szczeliny przy przestawianiu podciśnienia
 
·   Dźwignię przepustnicy ( C na rysunku L/23/64/N) ustawić w pozycji pełnego otwarcia to znaczy przesunąć do oporu i przytrzymać
·   Obrócić dźwignie zabieraka -D- regulatora rozruchowego aż przepustnice rozruchowej zostaną zamknięte następnie przytrzymać
·   Zwolnić dźwignie przepustnicy
·   Dźwignię zabieraka -D- ustalić w tym położeniu gumką -A-. Gumkę zaczepić za gaźnik, przepustnice rozruchowe muszą, być zamknięte
·   Wcisnąć do oporu śrubokrętem popychacz przepony -C- Uwaga: Popychacz osadzony jest na sprężynie. Dla symulacji podciśnienia jest ważne żeby popychacz był wciśnięty całkowicie do oporu
·   Zmierzyć szczelinę odpowiednim wiertłem -B- Wymagana wartość patrz str. 83
 
·   W razie konieczności wykręcić korek z pokrywy -B- przepony podciśnieniowe) i wkręcać wzgl. wykręcać śrubokrętem -A- śrubę regulacyjną aż do uzyskania wymaganej wartości Uwaga: W niektórych modelach potrzebny jest krótszy śrubokręt żeby można go było wprowadzić obok cięgna przepustnicy
·   Wkręcić korek zabezpieczający w pokrywę przepony i usunąć gumkę
 
Regulacja szczeliny w stopniu pośrednim
·   Odciągnąć nieco dźwignię przepustnicy i obrócić tarczę schodkową -A- aż śruba regulacyjna -B- wysokich obrotów biegu jałowego dotknie górnego występu tarczy schodkowej
·   Zwolnić dźwignię przepustnicy i ustalić w ten sposób tarczę schodkową
 
 
 
 
 
71

·   Zamknąć ręcznie przepustnice rozruchowe na tyle aż występ tarczy schodkowej oprze się mocno o śrubę regulacyjną
 
·   Wielkość szczeliny przepustnicy rozruchowej zmierzyć odpowiednim wiertłem -A- Wymagana wartość patrz str. 83
·   W celu korekty wielkości szczeliny podgiąć odpowiednio blaszkę zderzakowa -B- na dźwigni pośredniej
·   Zamontować tarcze osłonowy
·   Zamontować filtr powietrza patrz str. 84
·   Podłączyć przewód masy do akumulatora
 
Sprawdzenie i regulacja przewyższenia obrotów
Przewyższenie obrotów należy wyregulować po gruntownej naprawie gaźnika i po demontażu regulatora rozruchowego
·   Nagrzać silnik do temperatury robocze). Temperatura oleju +60°C. Ciepła chłodnica
·   Unieruchomić silnik
·   Wymontować filtr powietrza patrz str. 84
·   Podłączyć obrotomierz zgodnie z instrukcją
 
·   Odciągnąć dźwignię przepustnicy i zamknąć przepustnice
 
 
 
 
 
 
·   Silnik 2,0 l: Zwolnić dźwignię przepustnicy. Przez to tarcza schodkowa w regulatorze rozruchowym zostanie utrzymana na najwyższym stopniu
·   Silnik 1,6 I: Zwolnić dźwignie przepustnicy otworzyć prze-pustnice rozruchową, aż śruba regulacyjna wysokich obrotów biegu jałowego oprze się o trzeci (środkowy) stopień
·   Zwolnić przepustnice rozruchowe
 
·   Jeśli sprawdzana wielkość wykazuje odchylenie wkręcać lub wykręcać śrubę regulacyjną -B- aż do uzyskania właściwej wielkości -A- przepustnica rozruchowa w położeniu otwartym
·   Zamontować filtr powietrza, patrz str. 84
 
 
 
Demontaż i montaż iglicowego zaworu pływaka
Iglicowy zawór pływaka reguluje ilość paliwa w komorze pływaka. Jeśli z powodu zanieczyszczenia zawór zawiesza się w położeniu otwartym rośnie poziom paliwa w komorze pływaka co prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa. Jeśli zawór nie otwiera się silnik zużywa paliwo znajdujące się w komorze pływaka i zatrzymuje się. Przyczynami zakłóceń w działaniu iglicowego zaworu pływaka są z reguły zanieczyszczenia spo-wodowane brudnym paliwem lub zbita końcówka zaworu
 
Demontaż
·   Zdemontować górną część gaźnika patrz str. 68
·   Wycisnąć ośkę pływaka i wyjąć pływak
·   Wyjąć zawór iglicowy
·   Wykręcić korpus zaworu iglicowego
·   Osuszyć komorę pływakową z resztek paliwa nasiąkliwą szmatką
 
Montaż
·   Przed montażem sprawdzić czy końcówka zaworu iglicowego nie jest uszkodzona
·   Komorę pływakową, zawór iglicowy i korpus zaworu przemyć paliwem przy pomocy szmatki
·   Korpus zaworu wkręcić z nowym miedzianym pierścieniem uszczelniającym
  
·   Włożyć iglicowy zawór pływaka
·   Zamontować pływak z ośką
 
·   Górną część gaźnika trzymać pionowo żeby zawór iglicowy był zamknięty
·   Zmierzyć odległość miedzy kołnierzem pokrywy gaźnika i dnem pływaka. Uwaga: W czasie pomiaru na górnej części gaźnika nie może być założona uszczelka. Wymagany wy-miar patrz: „Dane gaźników”
·   W razie potrzeby podgiąć odpowiednio ogranicznik strzałka na pływaku
·   Zamontować górną część gaźnika z nową uszczelką, patrz str. 68