Technika
Amator
Gaźnik Weber 2V
 
A = Pokrywa gaźnika
B = Sitko filtrujące
C = Zespól przepony
D = Pływak biegu jałowego
E = Zawór iglicowy
F = Uszczelka
G = Dysza główna pompki przyśpieszającej
H = Korpus gaźnika
J = Dysza biegu jałowego
K = Przepona pompki przyśpieszającej
L = Uszczelka pompki przyśpieszającej
M = Pokrywa regulatora
N = Obudowa regulatora rozruchowego
P = Przepona podciśnieniowa
Q = Śruba regulacyjna CO
R = Śruba regulacyjna obrotów biegu jałowego
S = Rurka emulsyjna
T = Rurka natryskowa pompki przyspieszającej
U = Dysza korekcyjna powietrza
V = Zawór kulkowy pompki przyspieszającej
W = Przepona podciśnieniowego urządzenia wtryskowego
X = Dysza biegu jałowego
 
 
Demontaż i montaż gaźnika
 
Demontaż
&183;   Zdemontować filtr powietrza patrz str. 84
&183;   Ściągnąć węże z regulatora rozruchowego i tak podwiesić żeby nie wypłynęła z nich ciecz chłodząca lub zamknąć odpowiednimi korkami
&2183;   Odłączyć przewód paliwowy strzałka od gaźnika. Uwaga: W razie potrzeby przeciąć opaskę zaciskową i przy montażu zamiast niej zastosować opaskę ze śrubą, patrz również str. 53
&183;   Wykręcić 4 śruby mocujące i wyjąć gaźnik razem z uszczelką
&183;   Oczyścić powierzchnie uszczelniające gaźnika i kolektora ssącego. Zwrócić uwagę żeby żaden brud nie wpadł do rury ssącej
&183;   Podłączyć przewód podciśnieniowy rozdzielacza do gaźnika
&183;   Zaczepić cięgno za dźwignię przepustnic
&183;   Zamontować filtr powietrza
&183;   Wyregulować obroty biegu jałowego i zawartość tlenku węgla patrz str. 69
&183;   Odłączyć przewód masy od akumulatora
&183;   Oczyścić gaźnik z zewnątrz
&183;   Podważyć ostrożnie śrubokrętem zabezpieczenie -strzałka- i odłączyć cięgno od dźwigni wałka przepustnicy rozruchowej
&183;   Położyć nową uszczelkę na dolnej części gaźnika
&183;   Przykręcić sześcioma śrubami górną część gaźnika
&183;   Nasunąć wężyk paliwowy i zabezpieczyć opaską. Uwaga: Łeb śruby opaski nie może znajdować się nad wężykiem ani stykać się z sąsiednimi elementami
&183;   Podłączyć przewód masy do akumulatora
&183;   Uruchomić i nagrzać silnik. Temperatura oleju musi wynosić co najmniej+60° C
&183;   Wyłączyć odbiorniki energii elektrycznej (radio, reflektory itd.)
&183;   Podłączyć obrotomierz i przyrząd do pomiaru zawartości tlenku węgla według instrukcji. Filtr powietrza pozostawić zamontowany
&183;   Po ustabilizowaniu się wskazań przyrządów odczytać zmierzone wartości i porównać z wymaganymi wartościami patrz str. 83
 
&183;   W razie odchyleń zawartości tlenku węgla usunąć kapturek zabezpieczający ze śruby regulacyjnej -B-. W tym celu zrobić otwór w kapturku wkręcić odpowiednią śrubę i wyciągnąć śrubę razem z kapturkiem. W razie potrzeby zdjąć filtr powietrza i następnie zamontować go
&183;   Wyregulować zawartość tlenku węgla przez obrót śruby regu-lacyjnej B na wymaganą wielkość. W razie potrzeby skorygować obroty śrubą regulacyjną obrotów biegu jałowego
Uwaga: Regulacja musi być przeprowadzona w ciągu 30 sekund po ustabilizowaniu się wskazań przyrządów. W przeciwnym razie powtórzyć regulację
&183;   Założyć nowy kapturek zabezpieczający
 
 
 
Regulator rozruchowy
Przy niskiej temperaturze spręży na bimetalowa kurczy się i zamyka przepustnicę rozruchową. Powoduje to kiedy pracuje zimny silnik wzrost udziału paliwa w stosunku do zasysanego powietrza i mieszanka jest wzbogacana. Zimny silnik potrzebuje tej bogatszej mieszanki żeby równomiernie pracować. Przy roz-grzanym silniku sprężyna bimetalowa ogrzewana jest cieczą chłodzącą. Sprężyna rozszerza się i otwiera przepustnicę roz-ruchową. Ustala się normalny skład mieszanki biegu jałowego. Podstawowe ustawienie regulatora rozruchowego powinno być zmieniane tylko w razie konieczności
 
&183;   Pokrywanie się ze makiem -A- prowadzi do wzbogacenia mieszanki ustawienie na znak -C- daje uboższą mieszankę
&183;   Jeśli regulator powinien wyłączać wcześnie] pokrywę ustawić na znak -C-
&183;   Odłączyć przewód masy od akumulatora
&183;   Odłączyć oba węże cieczy chłodzącej od regulatora i podwiesić tak wysoko, żeby wypłynęło z nich możliwie mało cieczy
Uwaga: Jeśli silnik jest ciepły najpierw otworzyć korek zbior-niczka wyrównawczego i zmniejszyć nadciśnienie w układzie. Przed ściągnięciem węży wkręcić korek z powrotem żeby wy-płynęło możliwie mało cieczy chłodzącej. Ewentualnie położyć gruba szmatę na korek i węże. Niebezpieczeństwo poparzenia!
&8211;strzałka- i zdjąć króciec
 
&183;   Wyjąć tarczę osłonową
&183;   Odkręcić obudowę regulator rozruchowego -strzałki-. Odłączyć cięgno od dźwigni tarczy schodkowej i wyjąć kompletną obudowę
 
Montaż
&183;   Pierścień uszczelniający -A- musi być prawidłowo osadzony wokół rurki podciśnieniowej
&183;   Przykręcić pokrywę 3 śrubami
&183;   Sprawdzić wielkość szczeliny przepustnicy rozruchowej przy przestawieniu podciśnienia ewentualnie wyregulować
&183;   Zamontować tarcze osłonową -A-. Przy tym kołek prowadzący -B- musi wejść w otwór tarczy
&183;   Podłączyć węże cieczy chłodzącej i zabezpieczyć opaskami
&183;   Sprawdzić przewyższenie obrotów i ewentualnie wyregulować
&183;   Zamontować filtr powietrza
 
Sprawdzanie i regulacja szczeliny przepustnicy rozruchowej
Szczelinę przepustnicy rozruchowej należy regulować po grun-townej naprawie gaźnika demontażu górnej części gaźnika i jeśli silnik reaguje nieprawidłowo na wciśnięcie pedału przyśpieszenia lub występują zakłócenia w pracy rozgrzanego silnika
&183;   Zdemontować filtr powietrza patrz rys 84
&183;   Dźwignię przepustnicy ( C na rysunku L/23/64/N) ustawić w pozycji pełnego otwarcia to znaczy przesunąć do oporu i przytrzymać
&183;   Zwolnić dźwignie przepustnicy
&183;   Wcisnąć do oporu śrubokrętem popychacz przepony -C- Uwaga: Popychacz osadzony jest na sprężynie. Dla symulacji podciśnienia jest ważne żeby popychacz był wciśnięty całkowicie do oporu
&183;   W razie konieczności wykręcić korek z pokrywy -B- przepony podciśnieniowe) i wkręcać wzgl. wykręcać śrubokrętem -A- śrubę regulacyjną aż do uzyskania wymaganej wartości Uwaga: W niektórych modelach potrzebny jest krótszy śrubokręt żeby można go było wprowadzić obok cięgna przepustnicy
&183;   Odciągnąć nieco dźwignię przepustnicy i obrócić tarczę schodkową -A- aż śruba regulacyjna -B- wysokich obrotów biegu jałowego dotknie górnego występu tarczy schodkowej
&183;   Zamknąć ręcznie przepustnice rozruchowe na tyle aż występ tarczy schodkowej oprze się mocno o śrubę regulacyjną
 
&183;   W celu korekty wielkości szczeliny podgiąć odpowiednio blaszkę zderzakowa -B- na dźwigni pośredniej
&183;   Zamontować filtr powietrza patrz str. 84
&183;   Nagrzać silnik do temperatury robocze). Temperatura oleju +60°C. Ciepła chłodnica
&183;   Wymontować filtr powietrza patrz str. 84
&183;   Odciągnąć dźwignię przepustnicy i zamknąć przepustnice
 
 
 
 
 
 
&183;   Silnik 1,6 I: Zwolnić dźwignie przepustnicy otworzyć prze-pustnice rozruchową, aż śruba regulacyjna wysokich obrotów biegu jałowego oprze się o trzeci (środkowy) stopień
&183;   Jeśli sprawdzana wielkość wykazuje odchylenie wkręcać lub wykręcać śrubę regulacyjną -B- aż do uzyskania właściwej wielkości -A- przepustnica rozruchowa w położeniu otwartym
&183;   Zdemontować górną część gaźnika patrz str. 68
&183;   Wyjąć zawór iglicowy
&183;   Osuszyć komorę pływakową z resztek paliwa nasiąkliwą szmatką
 
Montaż
&183;   Komorę pływakową, zawór iglicowy i korpus zaworu przemyć paliwem przy pomocy szmatki
&183;   Włożyć iglicowy zawór pływaka
&183;   Górną część gaźnika trzymać pionowo żeby zawór iglicowy był zamknięty
&8222;Dane gaźników&183;   W razie potrzeby podgiąć odpowiednio ogranicznik strzałka na pływaku
&83;   Zamontować górną część gaźnika z nową uszczelką, patrz str. 68